CONCURS PER A LA IMATGE DE LA 3a FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ

1. OBJECTE: Aquestes bases tenen per objecte regir en la convocatòria d’un concurs obert a totes les persones de Catalunya, i especialment a professionals de la il·lustració amb la finalitat d’obtenir la imatge gràfica per a la Fira del Conte de Medinyà.

2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS: Cada participant pot presentar un màxim d’una obra inèdita.

3. TÈCNICA I DIMENSIONS: La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seva reproducció mitjançant quatricomia. Per aquest motiu, no s’admetran tintes metal·litzades ni fluorescents, ni tampoc relleus o volums enganxats.

S’ha de presentar:

· 1 disseny d’un cartell a tot color (quatricromia), amb una mida de 30 x 63 cm.

· 1 disseny del programa a tot color (quatricromia), amb el plegat que es cregui convenient. La informació que ha d’incloure el programa és la que trobareu a:

http://www.firadelconte.cat/home/programacio

· 1 disseny d’una lona de 300 x 100 cm amb ullets a 1 cara.

· 1 disseny de samarreta amb la imatge de la fira.

En tots els suports figurarà imprescindiblement el Text “ 3ra Fira del Conte de Medinyà, 27 de maig de 2012, exclòs el disseny de la samarreta, on la data no cal que hi figuri. A més en tots els suports, menys a les samarretes, hi hauran de figurar tots els logotips oficials que podreu trobar a:

http://www.firadelconte.cat/credits

4. TEMÀTICA: el conte

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI: Per participar s’enviaran només els arxius en format lleuger: jpg amb una resolució màxima de 1024 píxels d’alt x 488 píxels d’ample al correu electrònic: comunicacio@cocu.cat

Cal que hi afegiu en un word adjunt la següent informació:

- CONCURS PER A LA IMATGE GRÀFICA DE LA FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ

- Nom, cognoms i telèfon de contacte.

El termini per a la presentació de propostes és el 5 de febrer de 2012.

6. PREMI: Al guanyador li correspondrà la quantitat de 600€ que correspondrà a l’execució dels dissenys definitus, control en la producció de tota la imatge gràfica i l'aplicació de la imatge en altres formats i suports en cas que sigui necessari.

L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i Medinyà, i l’autor cedeix en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a difusió publicitària. S’hi podran fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que sigui necessari. El nom de l’autor figurarà en tots aquells suports on aparegui la imatge sempre que l’aplicació ho permeti.

7. JURAT: El jurat es reunirà el 6 de febrer de 2011 per elegir la millor proposta i estarà integrat pels següents membres:

- 1 dissenyador de reconeguda experiència en el camp de les arts plàstiques

- 1 il·lustrador/a

- 1 representant de l’empresa organitzadora, Cocu.

- el regidor de cultura de la regidoria de Medinyà.

- un funcionàri/a dels serveis de cultura que actuarà com a secretàri/a

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual l'Ajuntament encarregarà el disseny a un professional.

8. VALORACIÓ I VEREDICTE: Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els següents criteris:

· Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny, a partir de la temàtica

proposada.

· Expressivitat i potencial comunicatiu del cartell com a reclam i imatge de la Fira de Conte.