Bases Concurs 5a Edició

CONCURS PER A LA IMATGE DE LA 5a FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ

1. OBJECTE: Aquestes bases tenen com a objectiu regir en la convocatòria d’un concurs obert a totes les persones de Catalunya, i especialment a professionals de la il·lustració amb la finalitat d’obtenir la imatge gràfica per a la 5a Fira del Conte de Medinyà.

2. ADMISSIÓ D’ORIGINALS: Cada participant pot presentar un màxim d’una obra inèdita.

3. TÈCNICA I DIMENSIONS: La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la seva reproducció mitjançant quatricomia. Per aquest motiu no s’admetran tintes metal·litzades, ni fluorescents, ni tampoc relleus volums enganxats.

S’ha de presentar:

    • 1 disseny d’un cartell a tot color (quatricromia), amb una mida A3.
    • 1 disseny del programa a tot color (quatricromia), amb el plegat que es cregui convenient. Com que la programació de la Fira 2014 no és encara definitiva, caldrà que, en el disseny hi consti la programació que trobareu a programació, de manera provisional. A partir del 15 de març el guanyador del concurs haurà d’adaptar la programació de l’edició del 2014, un mes abans de la seva impressió definitiva.
    • 1 disseny de samarreta amb la imatge de la fira.

És important que hi constin les següents informacions:

En tots els suports: el text “5a Fira del Conte de Medinyà”

Al tríptic i al cartell: 1 de juny de 2014 i la web www.firadelconte.cat

Al tríptic i al cartell: logotips i patrocinadors (vegeu exemple de cartell i tríptic de Fira del Conte 2013)

4. TEMÀTICA: el conte

5. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I TERMINI

Per participar s’enviarà un correu electrònic a firadelconte@gmail.com amb:

- Els arxius del disseny adjunts en format lleuger jpg.

- Un arxiu word/pdf adjunt amb la següent informació:

CONCURS PER A LA IMATGE GRÀFICA DE LA FIRA DEL CONTE DE MEDINYÀ

Nom, cognoms i telèfon de contacte.

El termini per a la presentació de propostes és el 3 de març del 2014

6. PREMI: Al guanyador li correspondrà la quantitat de 600€ que inclouen l’execució dels dissenys definitius, control en la producció de tota la imatge gràfica i l'aplicació de la imatge en altres formats i suports, en cas que sigui necessari.

L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Associació Fira del Conte i l’autor cedeix, en exclusiva i irrevocablement el dret a reproduir-la, totalment o parcialment, en qualsevol modalitat, mides o suport, així com la seva utilització per a difusió publicitària. S’hi podran fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que sigui necessari.

El nom de l’autor figurarà en tots aquells suports on aparegui la imatge, sempre que l’aplicació ho permeti.

7. JURAT: El jurat es reunirà el 8 de març de 2014 per elegir la millor proposta i estarà integrat pels següents membres:

- Un dissenyador de reconeguda experiència en el camp de les arts plàstiques.

- Un representant de l’Associació de la Fira del Conte.

- Un regidor del l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis – Medinyà.

- La secretària de la Fira del conte que actuarà com a secretària del jurat.

El jurat pot declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s'ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims, cas en el qual l’Associació Fira del Conte encarregarà el disseny a un professional.

8. VALORACIÓ I VEREDICTE: Per tal de decidir el Concurs, el jurat tindrà en compte els següents criteris:

  • Qualitat artística, expressivitat i originalitat del disseny, a partir de la temàtica proposada.
  • Expressivitat i potencial comunicatiu del cartell com a reclam i imatge de la Fira de Conte.
  • Adequació a les finalitats i al missatge de la Fira del Conte.
  • Potencial d’adaptació als diferents formats demanats així com capacitat de flexibilitat en relació a possibles modificacions segons les necessitats de programació.

El guanyador o guanyadora del concurs es donarà a conèixer a través de la web i el Facebook de l’Associació de la Fira del Conte a partir de 15 de març, moment a partir del qual s’hauran de fer les modificacions pertinents al programa de la Fira. El dia 1 de juny, en el marc de la Fira, es farà entrega del premi al guanyador del concurs.